cy Cartref Cwynion

Cwynion

start content

Dylid ymdrin â chwynion troseddol a chwynion eraill mewn perthynas â Chomisiynydd yr Heddlu a Throsedd neu ddeiliaid swyddi eraill yn unol â'r Ddeddf a Rheoliadau Cyrff Heddlu Lleol Etholedig (Cwynion a Chamymddwyn) 2012..

 

  • Mae gan Banel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru  gyfrifoldebau statudol o ran trin a phenderfynu ar gwynion penodol a wnaed yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.  Mae'r Panel wedi dirprwyo ei swyddogaethau i Swyddog Arweiniol/Ymgynghorydd Cyfreithiol y Panel yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (Awdurdod Lletyol Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru) ac mae'n rhaid iddo ymgynghori â Chadeirydd, Is-gadeirydd ac un Aelod Annibynnol (os oes un ar gael) o Banel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wrth benderfynu ar y math o gwynion a dderbyniwyd a'r strategaeth ar gyfer rheoli cwynion i'w datrys yn lleol a chwynion i'r Panel wneud penderfyniad terfynol arnynt.
  • Yn ymarferol, Swyddog Arweiniol/Ymgynghorydd Cyfreithiol y Panel yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fydd yn gwneud penderfyniadau ynghylch rheoli a datrys cwynion mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd. Ymgynghorir â Phrif Weithredwr Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru (OPCC) ar y strategaeth ar gyfer penderfynu a fydd cwynion yn cael eu hystyried gan y Panel, yr OPCC neu eu cyfeirio at Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC).
  • Dylid cyfeirio cwynion am Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd a Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd i Swyddog Arweiniol/Ymgynghorydd Cyfreithiol Heddlu Gogledd Cymru a’r Panel Troseddau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU neu e-bostiwch phth.cwynion@conwy.gov.uk .
  • Gellir hefyd anfon cwynion at Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Prif Weithredwr Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru neu'r Prif Gwnstabl. Gellir cysylltu â phob un ohonynt ar y cyfeiriad canlynol, Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Pencadlys Heddlu Gogledd Cymru, Glan-y-Don, Bae Colwyn, Conwy LL29 8AW neu Ffôn/ Ffacs 01492 805486.
  • Gellir anfon cwynion yn uniongyrchol at yr Independent Police Complaints Commission, PO Box 473, Sale, M33 0BW neu e-bostio enquiries@ipcc.gsi.gov.uk
  • Bydd Swyddog Arweiniol/Ymgynghorydd Cyfreithiol y Panel yn cydnabod derbyn cwyn o fewn 5 diwrnod gwaith a bydd yn ceisio datrys cwyn gyffredinol nad yw'n Fater Ymddygiad neu'n Gŵyn Ddifrifol o fewn 40 diwrnod gwaith.
  • I gael rhagor o wybodaeth am y drefn gwyno, cysylltwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 01492 576061 neu e-bostiwch enquiries@ipcc.gsi.gov.uk .

Nodwch nad oes gan Banel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru gylch gwaith i ddelio â chwynion yn erbyn Heddlu Gogledd Cymru. Os ydych yn dymuno gwneud cwyn am Heddlu Gogledd Cymru yna rydych angen cysylltu â:

Ditectif Uwcharolygydd
Adran Safonau Proffesiynol
Pencadlys yr Heddlu
Glan y Don
Bae Colwyn
Conwy
LL29 8AW

Rhif ffôn: 01492 805427

Ebost: ProfStandardsEnquiries@nthwales.pnn.police.uk

Gwefan: http://www.north-wales.police.uk/about-us/departments/professional-standards.aspx?lang=en-gb


Llenwch y ffurflen gwynion isod os ydych yn dymuno gwneud cwyn am Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd neu Ddirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Ffurflen Cwyn

Gweithdrefn Cwynion

 

 

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

 

 


anglesey footer logoconwy footer logodenbighshire footer logoflintshire footer logogov footer logogwynedd footer logonorth wales police footer logoopccnw footer logowrexham footer logo