cy Cartref

Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

start content

Cyflwynodd Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 newidiadau sylweddol yn llywodraethu ac atebolrwydd yr heddlu, yn enwedig gan ddisodli'r Awdurdodau Heddlu gyda Chomisiynwyr yr Heddlu a Throsedd (PCC) sydd wedi'u hethol yn uniongyrchol.


Bydd atebolrwydd cyhoeddus ar gyfer darpariaeth a pherfformiad gwasanaeth yr heddlu ym mhob ardal rŵan yn nwylo'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd ar ran yr etholaeth. Bydd y Comisiynydd yn dilyn gorchymyn yr etholaeth i lunio a siapio amcanion strategol yr ardal mewn ymgynghoriad â'r Prif Gwnstabl. Bydd y Comisiynydd yn atebol i'r etholaeth, a bydd y Prif Gwnstabl yn atebol i'r Comisiynydd.

Mae gan bob llu heddlu Banel Heddlu a Throsedd i sicrhau gwiriadau a chydbwyso rheolaidd ar berfformiad y Comisiynydd. Bydd y Comisiynydd hefyd yn gorfod ymgynghori gyda'r Panel ynglŷn â'u cynlluniau a'u cyllideb ar gyfer plismona, yn ogystal â lefel treth y cyngor a phenodi Prif Gwnstabl. 

Bydd y panel yn cynnwys deng Cynghorydd lleol a tri aelod annibynnol wedi'u cyfethol. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yw 'Awdurdod Cynnal' Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ac mae'n darparu'r gwasanaethau cefnogi gofynnol er mwyn i'r Panel Heddlu a Throsedd weithredu a gwneud ei ddyletswyddau yn effeithiol.

Oherwydd y statws cyfreithiol, yr Ysgrifennydd Gwladol sy'n gyfrifol am Banelau Heddlu a Throsedd yng Nghymru.

Panel Heddlu a Throsedd: Cylch Gorchwyl (PDF, 1.21Mb)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

 

 


anglesey footer logoconwy footer logodenbighshire footer logoflintshire footer logogov footer logogwynedd footer logonorth wales police footer logoopccnw footer logowrexham footer logo